Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Αντιστοιχία

  
Βρες τη σωστή απάντηση.
Μετανάστευση
Απογραφή
Αλλοδαποί
Παλιννόστηση